กิจกรรม

Story Sharing 2019 "อยู่...อย่างรู้ทัน (ป่วย)"

วันที่จัดงาน
30 ส.ค. 2019
สถานที่จัดงาน
ห้องปัญญาภิรมย์ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ชั้น3
จัดโดย
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
0 2356 7766


รู้เท่าทัน เตรียมพร้อมรับมือเรื่อง "สุขภาพ" สำหรับผู้ที่ยังไม่ป่วย ผู้ป่วย และผู้ที่ต้องดูแลคนป่วย

ในกิจกรรม Story Sharing 2019 "อยู่...อย่างรู้ทัน (ป่วย)"

กับ "ศ. นพ. อิศรางค์ นุชประยูร"

 

พบกันวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 - 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม http://bit.ly/303RTXd

รายละเอียดการเดินทาง https://www.botlc.or.th/visit

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้