เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ

เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับภารกิจของธนาคาร ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2483 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก International Executive Service Corps (IESC) เข้ามาปรับปรุงงานจัดการเอกสารร่วมกับ “คณะทำงานโครงการปรับปรุงการเก็บรักษาเอกสาร” จากผลของโครงการนี้จึงจัดตั้ง หอบรรณสาร โดยแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ หอจดหมายเหตุเพื่อเก็บเอกสารที่มีคุณค่าไว้เป็นการถาวร และศูนย์เก็บเอกสารเพื่อเก็บเอกสารรอทำลาย

ในปี พ.ศ. 2517 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้ก่อตั้งหอจดหมายเหตุภายใต้การดำเนินงานของส่วนการเลขานุการ ฝ่ายธุรการ เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารที่มีคุณค่าของธนาคาร และดำเนินงานตามกระบวนการงานจดหมายเหตุ ปัจจุบันหอจดหมายเหตุอยู่ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุมากกว่า 100,000 แฟ้ม ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย เอกสารการดำเนินงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เอกสารลายมือ แผ่นพับ พิมพ์เขียว เอกสารต้นฉบับ ภาพถ่าย และเอกสารดิจิทัล


 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้