เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ

เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยเมื่อ พ.ศ. 2512 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก International Executive Service Corps. (IESC) สหรัฐอเมริกา เข้ามาปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในธนาคาร จากผลของโครงการนี้ พ.ศ.2517 ธนาคารจึงมีระบบบริหารงานเอกสาร และหอบรรณสารเพื่อเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณค่าไว้เป็นการถาวร โดยซึ่งต่อมา พ.ศ. 2532 เปลี่ยนชื่อเป็นหอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุเก็บรักษาเอกสารมีคุณค่าที่เกิดจากการดำเนินภารกิจทุกด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่สำนักงานธนาคารชาติไทย พ.ศ. 2483 ทั้งที่เป็นต้นฉบับลายมือ เอกสารตัวพิมพ์ เอกสารดิจิทัล ภาพถ่าย แบบแปลน มัลติมีเดีย และสื่ออื่น ๆ ไว้ เพื่อนำมาใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานในการกำหนดนโยบาย การบริหารงาน และการดำเนินงานของธนาคาร ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิสำหรับการค้นคว้าวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

หอจดหมายเหตุไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาเหตุการณ์และบทเรียนในอดีต แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลด้วยการเป็นเครื่องมือสาคัญที่สามารถใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของ ธปท. ได้อีกด้วย อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะทั้งในระดับประเทศและสากลได้

นอกเหนือจากเก็บรักษาเอกสารทางการแล้ว หอจดหมายเหตุยังได้จัดทำประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าของบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์การคลังและการธนาคารของไทยอีกด้วย


 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้