การเดินทาง / เยี่ยมชม

การเดินทาง / เยี่ยมชม

ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ

อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1
   เปิดบริการ : วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.30 – 16.30 น.  
   ปิดปริการ :  วันเสาร์ อาทิตย์ และจันทร์ และวันหยุดธนาคาร
   โทรศัพท์ 02 356 5694, 02 283 5230
   โทรสาร 0 2283 5656

E-mail : archives@bot.or.th

หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 7 ชั้น 4
    เปิดบริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น.
    ปิดบริการ  :  วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร
    โทรศัพท์ 02 356 5694, 02 283 5230
    โทรสาร 0 2283 5656


สถานที่ติดต่อ


   หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย
   ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 7 ขั้น 4
   273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
   เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


   โทรศัพท์ 02 356 5694, 02 283 5230 
   E-mail : archives@bot.or.th  
   Website : https://www.botlc.or.th/archives
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้