Subject Guide & Evidence Packet

 • Subject Guide
  COVID-19 in Southeast Asia : Insights for a post-pandemic world

  LSE Press releases new open access book on Covid-19 in Southeast AsiaCovid-19 in Southeast Asia: Insights for a Post-Pandemic World edited by Hyun Bang Shin (Professor of Geography and Urban Studies/D…

  เผยแพร่20 ม.ค. 2022 09:00 น.
 • Subject Guide
  ใช้ห้องสมุดอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์

  ใช้ห้องสมุดอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการมากมาย ทั้งหนังสือ ประมาณ 30,000 เล่ม ฐานข้อมูลออนไลน์ 17 ฐานข้อมูล และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 60 ชื่…

  เผยแพร่18 มี.ค. 2020 05:00 น.
 • Subject Guide
  ธนบัตรไทย

  ก่อนที่จะมีการนำธนบัตรเข้ามาใช้ร่วมกับเงินตราชนิดอื่น ๆ ในระบบการเงินของประเทศ ชนชาติไทยได้ใช้หอยเบี้ย  ประกับ (ดินเผาที่มีตราประทับ) เงินพดด้วง  ปี้กระเบื้อง  และเหรียญกษาปณ์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่…

  เผยแพร่24 ธ.ค. 2018 11:35 น.
 • Subject Guide
  วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ปี 2540

  วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า "วิกฤติต้มยำกุ้ง" เริ่มขึ้นในประเทศไทย และส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในเอเชียจาก "รายงานสรุปและเสนอแนะ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั…

  เผยแพร่13 ธ.ค. 2018 05:00 น.
 • Subject Guide
  สกัดความรู้จากการบรรยายเรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์และระบบการเงินของไทย (AI & Thai Financial System)”

  สกัดความรู้ที่ได้จากกิจกรรมบรรยายเรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์และระบบการเงินของไทย (AI & Thai Financial System)”วิทยากร :  คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจของบริษัทฟินโนมีนา (FINNOMENA) หรือร…

  เผยแพร่13 ธ.ค. 2018 08:00 น.
 • Subject Guide
  การเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion)

  ในรายงานการวิจัยที่เสนอในงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2558 ได้นิยามไว้ว่า “การเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) หมายถึง การที่บุคคลหรือครัวเรือนมีโอกาสการเข้าถึงและ…

  เผยแพร่3 พ.ค. 2018 12:25 น.
 • Subject Guide
  สกัดความรู้จากการบรรยาย เรื่อง ภัยคุกคามรอบกาย อันตรายที่อยู่บนมือถือ (Mobile Threat Protection)

  สกัดความรู้จากการจัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง "ภัยคุกคามรอบกาย อันตรายที่อยู่บนมือถือ (Mobile Threat Protection)" วิทยากร :  คุณนฤนารถ ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท Check Point Software Technologies จัดเม…

  เผยแพร่20 มี.ค. 2018 05:00 น.
 • Subject Guide
  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  เป็นการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อให้เป…

  เผยแพร่4 ก.ค. 2017 05:00 น.
 • Evidence Packet
  ความสัมพันธ์ของ Globalize economy และ World commodity price ที่มีต่อ Inflation dynamic ในต่างประเทศ ปี 2000-2015

  งานวิจัย/งานวิชาการของต่างประเทศ ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลที่มีต่อ Inflation dynamic จาก 2 ปัจจัย คือ Globalize economy และ World commodity price ระหว่ํางปี 2000-2015 จํานวน 11 เรื่องตาม file excel แนบ d…

  เผยแพร่18 ต.ค. 2016 05:00 น.
 • Subject Guide
  Basel II & III

  บาเซิล (Basel) เป็นเกณฑ์ในการกำกับกับดูแลเงินกองทุน โดยปี 2004 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้ออกหลักเกณฑ์ Basel II เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยอยู่ภายใต้ 3 หลักกา…

  เผยแพร่16 ต.ค. 2016 05:00 น.
 • Evidence Packet
  ผลของมาตรการ Macro prudential policy and capital flows measure ต่อตลาดพันธบัตรของประเทศในเอเชียแปซิฟิค

  ข้อมูลมาตรการ Capital flow management measure ของประเทศในเอเชียแปซิฟิค ที่จัดกลุ่มมาตรการในรูป Data Set จําแนกเป็น 8 ด้ําน ได้แก่Repatriation and surrender requirementControls on capital and money mar…

  เผยแพร่13 ต.ค. 2016 05:00 น.
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้