แนะนำ

ใช้ห้องสมุดอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์

เผยแพร่19 มี.ค. 2020

ใช้ห้องสมุดอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการมากมาย ทั้งหนังสือ ประมาณ 30,000 เล่ม ฐานข้อมูลออนไลน์ 17 ฐานข้อมูล และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 60 ชื่อ โดยเนื้อหาจะเน้นไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือได้ฟรีที่ห้องสมุด หากสนใจจะยืมหนังสือต้องสมัครเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีค่าสมาชิกปีละ 1,500 บาท สามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน แต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถทำสำเนาเนื้อหาบางส่วนของหนังสือไปได้ โดยห้องสมุดฯ มีบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (Self-service) มีค่าใช้จ่ายหน้าละ 1 บาท

ทั้งนี้ การทำสำเนา ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม เช่น ถ่ายเอกสาร สแกน ดาวน์โหลด แชร์ไฟล์ ถือว่าเป็นการทำซ้ำต่องานอันมีลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ดี กฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขและการกระทำที่เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 32 วรรคหนึ่ง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนี้

  1. วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
  2. ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
  3. ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
  4. เสนอรายงานข่าวทางสื่อมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
  5. ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
  6. ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตนอันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
  7. ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทำบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบันการศึกษาเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
  8. นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
  9. ทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมากจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

##รู้แล้วก็อย่าทำผิด ละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวนะ

อ่านข้อมูล พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพิ่มเติม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้