การเข้าชมพิพิธภัณฑ์

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ต้องทำอย่างไร

สามารถจองวัน เวลา และรอบที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ฯ หรือติดต่อเข้าชม
ด้วยตนเอง (Walk-in) โดยพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ เปิดรอบเข้าชม 
วันละ 6 รอบ (รอบละไม่เกิน 40 คน)  ใช้เวลาชมรอบละประมาณ 1.30 ชั่วโมง ได้แก่ รอบ 10.00 10.30 
11.00 น. 13.30 14.00 น. จะมีเจ้าหน้าที่นำชม และรอบ 14.30 น. สำหรับเดินชมตามอัธยาศัยโดยใช้ 
BOT Museum Application ประกอบการชม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่มการนำชม
ตามความเหมาะสม

กรณีคณะบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำอย่างไร

กรณีขอเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป แนะนำให้ติดต่อและสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมาย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โทร. 0 2356 7766 กด 2 และเมลถึงศูนย์การเรียนรู้ฯ 
 learningcenter@bot.or.th โดยระบุชื่อหน่วยงาน จำนวนผู้เข้าชม วันเวลาที่ต้องการเข้าชม  ทั้งนี้ 
ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเปิดให้บริการเข้าชมตามวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้น
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้