การให้บริการ

 

หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา การปฏิบัติงาน และการค้นคว้า วิจัย  รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยการจัดบรรยาย นำชม และจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวจากเอกสารจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ

1.  ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1   
       ให้บริการ
        ๐  e-Content ชุดเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล และชุดภาพจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย
        ๐  นิทรรศการหมุนเวียน

       เปิดบริการ :  วันอังคาร – วันศุกร์  เวลา 9.30 – 16.30 น. 
       ปิดบริการ  :  วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ และวันหยุดธนาคาร

 2.  ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 7 ชั้น 4
      ให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โดยผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนเข้าค้นคว้า ถึง   ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 

      เปิดบริการ :  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น.
      ปิดบริการ  :  วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร

      ทั้งนี้ การใช้เอกสารจดหมายเหตุเป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
     ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท.      ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้