บริการของหอจดหมายเหตุ

บริการของหอจดหมายเหตุ

บริการของจดหมายเหตุ

 o  บริการค้นคว้าจดหมายเหตุของ ธปท. ที่เปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
     ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ ณ หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 7 ชั้น 4
     โดยส่งคำขอใช้บริการล่วงหน้า

     เปิดบริการ :  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น.
     ปิดบริการ  :  วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร

 o  บริการห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1 ให้บริการ
      • e-Content ชุดเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล และชุดภาพจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย
      • นิทรรศการหมุนเวียน

        เปิดบริการ :  วันอังคาร – วันศุกร์  เวลา 9.30 – 16.30 น.
        ปิดบริการ  :  วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ และวันหยุดธนาคาร

เงื่อนไขการใช้บริการ

 o  ไม่อนุญาตผู้ใช้บริการนำเอกสารออกไปภายนอกเพื่อทำสำเนาไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยหอจดหมายเหตุ ธปท. จะดำเนินการนำเอกสารไปทำสำเนาให้ผู้ใช้บริการตามคำขอ และผู้ใช้บริการต้องชำระค่าทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุและค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามอัตราที่หอจดหมายเหตุ ธปท. กำหนด
 o  หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคัดลอกหรือทำสำเนาเอกสารต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย อันมิใช่เพื่อแสดงหาผลประโยชน์หรือกำไรเชิงพาณิชย์
 o  ผู้ใช้เอกสารต้องลงนามไว้เป็นหลักฐานในการขอสำเนาแต่ละครั้ง
 o  หอจดหมายเหตุ ธปท. ไม่มีหน้าที่รับรองความถูกต้องในเนื้อหาของจดหมายเหตุ ธปท.


วิธีการขอใช้บริการ

 o   บุคคลหรือองค์กรสามารถขอใช้บริการค้นคว้าหอจดหมายเหตุ ธปท. โดยกรอก "แบบคำขอใช้เอกสารจดหมายเหตุ" เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ และเรื่องที่ต้องการขอใช้เอกสาร
 o   นำส่งแบบคำขอฯ ที่ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธปท.ชั้น 1 หรือส่งทาง
      E-mail  : archives@bot.or.th

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้