การให้บริการ

 

หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา การปฏิบัติงาน และการค้นคว้า วิจัย  รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยการจัดบรรยาย นำชม และจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวจากเอกสารจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ

1. อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1 ให้บริการ

    - e-Content ชุดเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล และชุดภาพจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย

    - นิทรรศการหมุนเวียน

2. หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 7 ชั้น 4

    ให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โดยผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนเข้าค้นคว้า ถึงผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

    ทั้งนี้ การใช้เอกสารจดหมายเหตุเป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร