คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไปและการให้บริการ

วันและเวลาเปิด-ปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ

1.  ห้องสมุด ระหว่างเวลา 09.30 – 20.00 น. ยกเว้นวันจันทร์เปิดให้บริการเฉพาะพนักงาน ระหว่างเวลา 09.30 – 17.30 น.
2.  ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (พนักงานสามารถใช้บริการได้ในวันและเวลาทำการของ ธปท. ที่อาคาร 7)
3.  พิพิธภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรู้ฯ และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น.
4.  ร้านกาแฟ เปิดให้บริการระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น. (อังคาร - ศุกร์) และ 09.30 – 17.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์)

วันหยุดทำการศูนย์การเรียนรู้ฯ

หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดตามประกาศเกี่ยวกับวันหยุดของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยจะแจ้งให้ทราบ
ทางหน้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ฯ              

หมายเหตุ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาจมีประกาศวันหยุดเพิ่มเติมหากมีกิจกรรมหรือภารกิจในงาน ธปท.

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้าหรือแสวงหาผลกำไร ซึ่ง ธปท.
อาจนำรายได้จากค่าธรรมเนียมบางส่วนหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปบริจาคให้มูลนิธิ 50 ปี ธปท.
โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้

1.  การสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ  ปีละ 1,500 บาท (รายละเอียดบริการและสิทธิประโยชน์ของ
     ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นไปตามคู่มือสมาชิก คลิกดู ที่นี่
     กรณีบัตรสมาชิกชำรุด สูญหาย ชำระค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท
2.  การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ได้รับการยกเว้นค่าเข้าชม
3.  การใช้บริการห้องสมุดและห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
     ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ประกาศกำหนด
4.  ค่าบำรุงสถานที่ เช่น พื้นที่ห้องประชุมชั้น 5 ผันแปรตามวัน เวลา และจำนวนชั่วโมงการใช้
5.  การบริการที่จอดรถ
    (1) ไม่มีตราประทับ 
         - รถยนต์ ชั่วโมงละ 20 บาท เศษคิดเป็นชั่วโมง
         - รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงละ 10 บาท เศษคิดเป็นชั่วโมง
    (2) กรณีใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้ฯ และมีการประทับตราจะได้รับยกเว้นค่าบริการที่จอดรถ
         4 ชั่วโมง หากเกินกำหนดผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการส่วนที่เกินตามอัตราใน (1)
    (3) ค่าปรับกรณีบัตรจอดรถหาย 300 บาทและค่าปรับกรณีจอดรถค้างคืน 500 บาท/วัน

หากสนใจสมัครสมาชิก ต้องทำอย่างไร

1.  สมัครด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 2
2.  สมัครผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ฯ www.botlc.or.th ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถชำระเงินตามช่องทาง
     ที่กำหนด หรือสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ และถ่ายรูปเพื่อ
     ทำบัตรสมาชิกในวันแรกที่มาเข้าใช้บริการ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

1.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน
     และรูปถ่าย เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง
2.  ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,500 บาท /ปี

สมาชิกมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

สมาชิกสามารถใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมถึงมีสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ดังนี้

1.  บริการยืม - จองทรัพยากรสารสนเทศ
2.  บริการช่วยค้นคว้า
3.  บริการ Wifi / Internet
4.  บริการพื้นที่ Econ Connect สำหรับค้นคว้า วิจัย
5.  บริการห้อง Idea Box สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย (ได้รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ)
โดยรายละเอียดบริการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเป็นไปตามคู่มือสมาชิก คลิกดู ที่นี่

หากต้องการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม นิทรรศการหมุนเวียน
ประชุม/สัมมนาได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายอย่างไร

คณะบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสามารถขอใช้พื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์
สำนักงานใหญ่ เพื่อการจัดกิจกรรม นิทรรศการหมุนเวียน การประชุม/สัมมนา หรือเพื่อการอื่น ๆ เช่น
บันทึกภาพเพื่อการถ่ายทำรายการ หรือประกอบบทความลงในสื่อแขนงต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตก่อน
โดยต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์หรือภารกิจของ ธปท. หรือเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์งานศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงต้องไม่ขัดต่อภาพลักษณ์และบทบาทของ ธปท.
และไม่เป็นเรื่องธุรกิจหรือมีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ต้อง
เป็นไปตามนโยบาย ธปท. หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดแนวนโยบายการบริหาร
จัดการพื้นที่และการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้กำหนด โดยมีการเรียกเก็บ
ค่าบำรุงสถานที่ ซึ่งจะผันแปรตามวัน เวลา และจำนวนชั่วโมงการใช้พื้นที่ที่ให้บริการ ได้แก่ 

1.  ห้องประชุมชั้น 5 เหมาะสำหรับการจัดประชุม สัมมนา ลักษณะเป็นห้องโล่งกว้าง มีเวที
     ยกระดับด้านหน้าจอสำหรับฉายสไลด์ มีระบบเครื่องเสียง จุผู้เข้าร่วมงานได้ประมาณ 200 ที่นั่ง                    
2.  ห้อง Auditorium (ห้องปัญญาภิรมย์) ชั้น 3 เหมาะสำหรับการจัดบรรยาย เสวนา ลักษณะ
     เก้าอี้นั่งแบบ Theater จุผู้เข้าร่วมงานได้ประมาณ 90 ที่นั่ง
3.  พื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 พื้นที่เหมาะสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ                    
4.  พื้นที่จัดกิจกรรมลานอาจารย์ป๋วย ชั้น 2 เป็นพื้นที่ลานโล่ง (Non-air condition)
     เหมาะสำหรับการจัดนิทรรศการ หรือจัดกิจกรรม การจัดแสดง

หน่วยงานที่สนใจ ให้ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 273 ถ.สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
Email learningcenter@bot.or.th

โดยแจ้งวัตถุประสงค์ รายละเอียดของงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา และ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 30 วัน

กรณีคณะบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ต้องการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ

ให้ทำหนังสือหรือเมลเพื่อขออนุญาตถึงผู้อำนวยการ สำนักบริหารอาคาร
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่อยู่ 273 ถ.สามเสน เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 Email learningcenter@bot.or.th

ต้องการขอถ่ายภาพ/ถ่ายทำวิดีโอ โดยขอใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้หรือไม่

ศูนย์การเรียนรู้ฯ อนุญาตให้ถ่ายภาพ/ถ่ายทำวิดีโอภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นที่ระลึก
หรือร่วมเล่นกิจกรรมได้ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1.  ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือกล้องถ่ายภาพได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น
     ขาตั้งกล้อง แฟลช ไม้เซลฟี่                      
2.  ผู้ใช้บริการสามารถบันทึกภาพภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ภายในพื้นที่ที่กำหนด และในวันเวลา
     ที่เปิดให้บริการเท่านั้น หากนอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ เช่น บันทึกภาพเพื่อถ่ายทำรายการ หรือ

     ประกอบบทความลงในสื่อแขนงต่าง ๆ ให้ทำหนังสือหรือเมลถึง ผู้อำนวยการอาวุโส 
     ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
     ที่อยู่ 273 ถ.สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Email learningcenter@bot.or.th
     โดยให้แจ้งวัตถุประสงค์ รายละเอียดของงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นประกอบการพิจารณา

ขอถ่ายภาพพรีเวดดิ้งได้หรือไม่

ศูนย์การเรียนรู้ฯ  ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง หรือถ่ายแบบโฆษณาต่าง ๆ

จอดรถในศูนย์การเรียนรู้ฯ เสียค่าที่จอดรถหรือไม่

ผู้ใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถจอดรถภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ โดยหลังจากใช้บริการ
เสร็จแล้วให้นำบัตรจอดรถมาประทับตราที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โดยจะได้รับยกเว้นค่าบริการ
ที่จอดรถ 4 ชั่วโมง หากเกินกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการส่วนที่เกินในอัตรา ดังนี้
     - รถยนต์ ชั่วโมงละ 20 บาท เศษคิดเป็นชั่วโมง
     - รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงละ 10 บาทเศษคิดเป็นชั่วโมง

ทั้งนี้ หากไม่มีตราประทับ จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าบริการที่จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง และเสียค่าบริการ
ที่จอดรถในอัตราข้างต้น

 กลับสู่ด้านบน 

 

การใช้บริการ-ใช้พื้นที่ห้องสมุด

 

ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ ซึ่งสามารถ
ใช้พื้นที่อ่านหนังสือชั้น  2 - 3 ใช้ห้อง Multimedia Room และอุปกรณ์ Multimedia Pod ได้
นอกจากนี้ ห้องสมุดยังมีพื้นที่สำหรับให้เด็กเล็กไว้อ่านหนังสือ (ห้อง Little Genius) อยู่ที่ชั้น 2
เหมาะกับเด็กอายุระหว่าง 5 - 12 ปี (ทั้งนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้มีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด)
อย่างไรก็ดี หากประสงค์ยืมหนังสือ ต้องสมัครเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อน 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทั่วไปภายในห้องสมุด

1.  ค่าถ่ายเอกสาร A4 : 1 บาท / หน้า และ A3 : 2 บาท / หน้า
2.  ค่าพิมพ์เอกสาร A4 : 2 บาท / หน้า และA3 : 3 บาท / หน้า

ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถใช้พื้นที่ห้องต่าง ๆ ในศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้หรือไม่ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ห้องต่าง ๆ ในศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่
ห้อง Multimedia room สำหรับห้องประชุม Idea box จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ดังนี้
1.  ห้อง 4 ที่นั่ง มีจำนวน 4 ห้อง ราคา 300 บาท/ชม.  
2.  ห้อง 8 ที่นั่ง มีจำนวน 3 ห้อง ราคา 500 บาท/ชม.
ทั้งนี้ หากเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ จะได้รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ มีขั้นตอนการขอใช้ห้อง
ดังนี้
1.  จองใช้บริการล่วงหน้า  ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้ห้องล่วงหน้า โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
     โทร. 0 2356 7766 กด 3 หรือจองผ่านระบบออนไลน์ได้ ดังนี้
     1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.botlc.or.th โดยสมาชิกให้ทำการ log in ก่อน
     2) ไปที่ tab ด้านบน เลือก "ห้องสมุด" จากนั้นไปที่ tab "Service" เลือก "Facilities"
     3) ให้เลือก "จองออนไลน์"จากนั้นให้เลือกห้องที่ต้องการใช้ และเลือกปุ่ม "คลิกที่นี่เพื่อจอง"
     4) ระบุวันที่ขอใช้ ช่วงเวลาที่ขอใช้ จากนั้นให้เลือกปุ่ม "ยืนยัน"
     ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการได้ คลิกดู ที่นี่
2.  แสดงตนที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 ก่อนการใช้ห้อง โดยควรมาติดต่อก่อนถึงเวลาใช้ห้อง
     15 นาที หากไม่มาตามระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะยกเลิกการจองห้องดังกล่าว
3.  ชำระเงิน รับอุปกรณ์ประจำห้อง/บัตรผ่านเข้า - ออก ชำระเงินค่าใช้บริการแก่เจ้าหน้าที่
     หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบอุปกรณ์ประจำห้องและบัตรผ่านตามจำนวนคนที่เข้าใช้บริการ
     เพื่อใช้สำหรับแตะประทับกับเครื่องอ่านบัตรประจำห้อง
4.  เข้าใช้บริการ โซนห้อง Idea box
5.  คืนอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อย

อุปกรณ์ภายในห้อง Idea Box มีอะไรบ้าง

ห้องขนาด 4 ที่นั่ง : Smart TV (สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Notebook)

ห้องขนาด 8 ที่นั่ง : Smart TV (สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Notebook), กระดานไวท์บอร์ดกระจก
นอกจากนี้ ยังมีวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องให้ยืมใช้เพิ่มเติม โดยผู้ขอใช้บริการติดต่อขอยืมอุปกรณ์ประจำห้อง
ได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด ชั้น 3

กลับสู่ด้านบน   

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์

 

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ต้องทำอย่างไร

สามารถจองวัน เวลา และรอบที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ฯ หรือติดต่อเข้าชมด้วยตนเอง (Walk-in) โดยพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ เปิดเดินชมตามอัธยาศัย 10.00 - 16.30 น. (ใช้ BOT Museum Application ประกอบการชมได้) และมีรอบเข้าชมโดยเจ้าหน้าที่ วันละ 3 รอบ (รอบละไม่เกิน 40 คน)  ใช้เวลาชมรอบละประมาณ 1.30 ชั่วโมง ได้แก่ รอบ 10.30 น. 13.30 น. และ 15.00  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่มการนำชมตามความเหมาะสม

กรณีคณะบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำอย่างไร

กรณีขอเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป แนะนำให้ติดต่อและสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โทร. 0 2356 7766 กด 2 และเมลถึงศูนย์การเรียนรู้ฯ 
 learningcenter@bot.or.th โดยระบุชื่อหน่วยงาน จำนวนผู้เข้าชม วันเวลาที่ต้องการเข้าชม  ทั้งนี้
ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเปิดให้บริการเข้าชมตามวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้น

กลับสู่ด้านบน   

 

สินค้าที่ระลึกมีอะไรบ้าง

ดูที่หน้าสินค้าที่ระลึก

กลับสู่ด้านบน

 

Download คำสั่งฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เรื่อง การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด
จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์สำนักงานใหญ่

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้