เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

     ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางของชาติ โดยมีภารกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้ด้วยดีอันจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     อาคารที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเคยเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทย จึงอาจจะกล่าวได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์และเครื่องจารึกประวัติแห่งความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง มีทั้งความท้าทายและโอกาสนั้น สิ่งสำคัญคือพลังและความแข็งแกร่งของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ที่เป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า ต้องมีทั้งความเก่งและความดี

      ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่เปิด ที่จะสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ จุดประกายแห่งการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตนเอง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมพลังสร้างสรรค์ความรู้ เพื่อสร้างนิสัยรักการเรียนรู้และการแบ่งปัน โดยมุ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีกิจกรรมด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์ที่อนุรักษ์มรดกสำคัญของชาติ และพื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น นิทรรศการเงินตราที่ชวนเดินทางย้อนอดีต และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินตราในช่วงอารยธรรมต่าง ๆ รวมถึงเงินตราในอนาคต

     ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังเป็นการเปิดประตูบ้านของ "แบงก์ชาติ" เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนที่สนใจพิพิธภัณฑ์ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวการทำหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในช่วงต่าง ๆ ที่ประเทศเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองตลอดจนข้อคิดและบทเรียนจากบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศให้สามารถวิวัฒน์และพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ 

     ธนาคารแห่งประเทศไทยหวังว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับอนุชนรุ่นหลังผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานำพาประเทศให้ก้าวไปในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
 

พื้นที่ในอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

           พื้นที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 12,900 ตารางเมตร


        

         นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นิทรรศการชั่วคราว ประมาณ 400 ตารางเมตร และ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้มาใช้บริการ เช่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งมีอาคารจอดรถ 150 คัน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้