การให้บริการ

การให้บริการ

 

เวลาให้บริการ

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย  มีรายละเอียดของเวลาให้บริการส่วนต่างๆ ดังนี้

หน่วยงาน เวลาให้บริการ วันหยุด
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยและพื้นที่9.30 - 20.00 น. วันจันทร์
ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย9.30 - 20.00 น.วันจันทร์
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย10.00 - 16.30 น.วันจันทร์
ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ9.30 - 16.30 น. วันจันทร์,
วันเสาร์ - อาทิตย์
ร้านสินค้าที่ระลึก9.30 - 16.30 น.วันจันทร์
ร้านกาแฟ 9.30 - 16.00 น.
(อ. - ศ.)
9.30 - 17.00 น.
(ส. - อา.)

วันจันทร์
ร้านหนังสือ
9.30 - 18.00 น.
วันจันทร์

คู่มือสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ

 

บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

 • บริการยืม-จองทรัพยากรสารสนเทศ

 • บริการช่วยค้นคว้า

 • บริการ Wifi / Internet

 • บริการพื้นที่ Econ Connect สำหรับค้นคว้า วิจัย (พื้นที่นี้ให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น)

 • บริการห้อง Idea Box และห้อง Auditorium สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยหรือการจัดสัมมนา
  (สมาชิกได้ส่วนลด 50% จากราคาปกติ)

โดยรายละเอียดบริการ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และค่าใช้จ่ายที่อาจเรียกเก็บเพิ่มเติม มีดังนี้


หมายเหตุ

  1) ระยะเวลาการยืม เป็นไปตามที่ห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรฯ กำหนด
  2) Fix cost ประกอบด้วย ค่าดำเนินการของห้องสมุด ธปท. + ค่าธรรมเนียมการยืมของห้องสมุดผู้ให้ยืม   
     + ค่าขนส่ง (ไป - กลับ) + ค่าปรับ ค่าชดใช้ (หากมี) ทั้งนี้ คิดอัตราแลกเปลี่ยน 34.5 บาท/USD ซึ่งเป็น
     Fix rate ปี 2561 ที่ประกาศในอัตราค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ใน Budget Guideline ที่ ธปท. กำหนด

 

การสมัครสมาชิก

สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ

 • ติดต่อสมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์บริการของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง
 • ชำระค่าสมาชิกในอัตรา 1,500 บาทต่อปี
 • รับบัตรสมาชิก

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ หรือทางอีเมล

 • สมัครออนไลน์โดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครบนเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ฯ หรือคลิก ที่นี่ หรือสมัครทางอีเมลโดยดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
 • ชำระค่าสมาชิกในอัตรา 1,500 บาทต่อปี โดยโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay)           
 • ส่งหลักฐานการชำระเงิน (ภาพถ่ายใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน) ทางอีเมล :  learningcenter@bot.or.th

*กรณีสมัครทางอีเมล โปรดจัดส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและไฟล์รูปถ่ายผู้สมัครสำหรับพิมพ์บนบัตรสมาชิก มาพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

 • ติดต่อรับบัตรสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์บริการของศูนย์การเรียนรู้เมื่อมีอีเมลแจ้งให้ติดต่อรับบัตร โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง)

            หมายเหตุ  การสมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสมัครสมาชิก หากไม่ชำระค่าสมาชิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัคร

การต่ออายุสมาชิก

 • ต่ออายุสมาชิกด้วยตนเองที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้วยขั้นตอนและวิธีการเดียวกับการสมัครสมาชิก
 • ต่ออายุสมาชิกทางอีเมล ด้วยขั้นตอนและวิธีการเดียวกับการสมัครสมาชิก

ข้อมูลจำเป็นที่สมาชิกควรทราบ

 1. สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งเมื่อใช้บริการ

 2. บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกบัตร ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิ์ในการใช้บริการตาม
  สิทธิประโยชน์ที่กำหนด โดยค่าสมาชิกที่เรียกเก็บเป็นค่าบำรุงสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
  การให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก แก่สมาชิก ศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
  ค่าสมาชิกที่เรียกเก็บไปแล้ว

 3. กรณีบัตรสมาชิกชำรุด สูญหาย สมาชิกสามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  ศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – นามสกุล
  เลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง และชำระค่าทำบัตร
  สมาชิกใหม่ 100 บาท

 4. ศูนย์การเรียนรู้ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
  และจะแจ้งสมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
  ที่กำหนดหรือช่องทางการติดต่อที่สมาชิกได้แจ้งไว้

 5. สมาชิกสามารถใช้พื้นที่ ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายใน
  ศูนย์การเรียนรู้ โดยต้องศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่กำหนด

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ หรือระงับสิทธิ์การเป็นสมาชิก หากพบว่ามีการกระทำใด ๆ
ที่เป็นการ ฝ่าฝืนต่อระเบียบ คำสั่ง และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ หรือที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของศูนย์การเรียนรู้ หรือผู้ใช้บริการรายอื่น

การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

บุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิก สิ้นสุดการเป็นสมาชิกเมื่อ

  1.  อายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปี นับแต่วันออกบัตรสมาชิก

  2.  ถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิก

  3.  ตาย

กลับสู่ด้านบน      

ข้อพึงปฏิบัติศูนย์การเรียนรู้ฯ

คลิกดู ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2356 7766 
อีเมล learningcenter@bot.or.th

กลับสู่ด้านบน     

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้