ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

เกี่ยวกับห้องสมุด

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เดิมชื่อ ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการให้บริการแก่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2489  ต่อมาในปี 2500 ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายวิชาการในขณะนั้น และได้รับการจัดตั้งเป็นห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2520

ในปี 2560  ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย" ตามพระนามของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพระองค์แรก และย้ายที่ตั้งจากอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทยมาเปิดให้บริการในอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคารกลาง เช่น การบัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดแสดงแสดงนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย  อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น พื้นที่ทำงานร่วม (Co-working space) ห้องประชุม และห้องบริการสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย

นอกจากห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ซึ่งเปิดให้บริการ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย แล้ว ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้าน เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร ในส่วนภูมิภาค สามารถใช้บริการได้จากห้องสมุดของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานภาคต่าง  ๆ  ได้ เช่นเดียวกัน

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

1.    พื้นที่ในห้องสมุดให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการจัดบรรยายหรือกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น

2.    ห้องสมุดสงวนสิทธิ์การใช้พื้นที่พิเศษ เช่น ห้องค้นคว้ากลุ่ม ห้องบริการมัลติมีเดีย ห้องบรรยาย ห้องประชุม สำหรับสมาชิกบางประเภท

3.    ห้องสมุดสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการในพื้นที่พิเศษบางพื้นที่

4.    ต้องไม่ใช้พื้นที่ห้องสมุดเพื่อประกอบกิจการพาณิชย์ หรือประกอบกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเพื่อแสวงหาผลกำไรจากการใช้บริการดังกล่าว

5.    ห้องอ่านหนังสือสำหรับเด็กภายในห้องสมุด ให้บริการเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี โดยเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของผู้ปกครอง

6.    ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องสมุด ยกเว้นน้ำเปล่าและเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งบรรจุในขวดและมีฝาปิดมิดชิด

7.    ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่ห้องสมุด

8.    ห้ามใช้พื้นที่ห้องสมุดเป็นสถานที่กวดวิชา

9.    ต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการรบกวนหรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ใช้บริการคนอื่น เช่น ส่งเสียงดัง ใช้โต๊ะหรือที่นั่งอ่านเป็นที่นอน

10.  ต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีของสาธารณชน และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ห้องสมุด เช่น กระทำอนาจาร สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดทุกประเภท เล่นการพนัน ลักขโมยทรัพย์สินของห้องสมุดหรือของผู้ใช้บริการคนอื่น

11.  ผู้ใช้บริการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบการใช้พื้นที่ ห้องสมุดจะพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้

       1)  ว่ากล่าวตักเตือน

       2)  ให้ออกนอกพื้นที่ห้องสมุด

       3)  ตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด หรือตัดสิทธิการยืม หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก

       4)  ดำเนินคดีทางกฎหมาย

 

เวลาให้บริการ

•  สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไป
    เปิดบริการ       วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 20.00 น. 
    ปิดบริการ        วันจันทร์ และวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน (คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม)
•  บุคลากรธนาคารแห่งประเทศไทย 
    เปิดบริการ       วันจันทร์ เวลา 9.30-17.30 น.
                           วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 20.00 น. 
    ปิดบริการ        วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน (คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม)

แผนผังชั้น 


 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้