คู่มือนักวิจัย

คู่มือนักวิจัย

Tutorials for Research

คู่มือเพื่อช่วยในการทําวิจัย กระบวนการทํางานวิจัย

Citation Guide

MLA: Modern Language Association [Humanities]

MLA (Modern Language Association) style is most commonly used to write papers and cite sources within the liberal arts and humanities. This resource, updated to reflect the MLA Handbook (8th ed.), offers examples for the general format of MLA research papers, in-text citations, endnotes/footnotes, and the Works Cited page.

APA: American Psychological Association [Social Sciences]

APA (American Psychological Association) style is most commonly used to cite sources within the social sciences. This resource, revised according to the 6th edition, second printing of the APA manual, offers examples for the general format of APA research papers, in-text citations, endnotes/footnotes, and the reference page. For more information, please consult the Publication Manual of the American Psychological Association, (6th ed., 2nd printing).

CMS: Chicago Manual of Style [Various subjects]

The Chicago Manual of Style presents two basic documentation systems: (1) notes and bibliography and (2) author-date. Choosing between the two often depends on subject matter and the nature of sources cited, as each system is favored by different groups of scholars.

Citation Generator

bibme

bibme is the fully automatic bibliography maker that auto-fills. It’s the easiest way to generate citations to build a works cited page. And it’s free.

Citation Machine

Citation Machine helps students and professional researchers to properly credit the information that they use. Its primary goal is to make it so easy for student researchers to cite their information sources, that there is virtually no reason not to

Easy Bib

EasyBib Automatic works cited and bibliography formatting for MLA, APA and Chicago/Turabian citation styles. Now supports 7th edition of MLA.

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้