บริการห้องสมุด

บริการห้องสมุด

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation)

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

•  สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
•  พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (รวมถึงพนักงานทดลองปฏิบัติงาน พนักงานสัญญาจ้าง และนักวิจัยที่มีความร่วมมือกับส่วนงานใน ธปท.)
•  อดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
•  พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การยืม

•  ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  ต่ออายุการยืมได้ 3 ครั้ง ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศยังไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีสมาชิกท่านอื่นจองต่อ
•  สามารถตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม ผ่านทางเว็บเพจห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย โดย Sign in เข้าสู่ My Account

จำนวนและระยะเวลาการยืม

ประเภทสมาชิกประเภททรัพยากรฯจำนวนระยะเวลาต่ออายุการยืมค่าปรับยืมเกินกำหนด / วันการจอง

สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ

หนังสือ

5 รายการ

14 วัน

3 ครั้ง

5 บาท

5 รายการ

พนักงาน ธปท.

หนังสือ

รวมกันไม่เกิน 10 รายการ

14 วัน

3 ครั้ง -10 รายการ
วารสาร7 วัน
อดีตพนักงาน ธปท.

หนังสือ

รวมกันไม่เกิน 10 รายการ 14 วัน -- -

วารสาร

7 วัน
พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ธปท. หนังสือ

รวมกันไม่เกิน 5 รายการ

14 วัน - --
วารสาร7 วัน


การคืน 

•  คืนทรัพยากรสารสนเทศได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  หากส่งคืนเกินกำหนดเวลายืม มีค่าปรับรายการละ 5 บาทต่อวัน

การต่ออายุการยืม

• ติดต่อบรรณารักษ์ที่ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย   หรือ
• ต่ออายุการยืมด้วยตัวเองผ่านทางเว็บเพจห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย โดย Sign in เข้าสู่ My Account

การจอง

•  สามารถจองทรัพยากรสารสนเทศที่มีสมาชิกท่านอื่นยืมออกไป โดยจองได้ 2 วิธีคือ
    - จองด้วยตนเองทางเว็บเพจห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย บนหน้าจอการสืบค้นฐานข้อมูล 
    - นำบัตรสมาชิกติดต่อบรรณารักษ์ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เพื่อขอจองทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
•  สามารถตรวจสอบสถานะการจองบนเว็บเพจห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย โดย Sign in เข้าสู่ My Account และโปรดมาติดต่อรับทรัพยากรสารสนเทศที่จองไว้ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากกำหนดวันที่จะได้รับ

ค่าปรับ

 • กรณีคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดเวลายืม มีค่าปรับรายการละ 5 บาทต่อวัน (นับทุกวันปฏิทิน รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย)
• กรณีทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมสูญหาย
    -  หากเป็นทรัพยากรฯ ที่สามารถจัดซื้อได้ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ผู้ยืมจัดซื้อทดแทนด้วยทรัพยากรฯ นั้น หรือทรัพยากรฯ อื่นในสาขาวิชาเดียวกัน และใช้ประโยชน์ได้เท่าเทียมกันตามที่ห้องสมุดประเมิน
    -  หากเป็นทรัพยากรฯ ที่จัดซื้อไม่ได้ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ผู้ยืมชดใช้เงินตามราคาปัจจุบันหรือราคาอ้างอิงของทรัพยากรฯ รวมค่าจัดส่งและค่าดำเนินการ (หากมี)
    -  หากเป็นทรัพยากรฯ ที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเอง ให้ผู้ยืมชดใช้เงินตามราคาที่จัดทำขึ้นใหม่ หรือที่เป็นสำเนา แต่ถ้าไม่อาจจัดทำขึ้นใหม่หรือไม่อาจจัดทำสำเนาได้ ให้ผู้ยืมชดใช้ตามราคาที่ห้องสมุดประเมิน
• กรณีทำทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย
   - ห้องสมุดจะพิจารณาวินิจฉัยสภาพแห่งความชำรุดนั้น ถ้าผลการวินิจฉัยปรากฏว่าชำรุดเสียหายจนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้โดยสมบูรณ์ ให้ผู้ยืมชดใช้ในลักษณะเดียวกับการชดใช้กรณีทำทรัพยากรฯ สูญหาย

บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support)

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

• สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (รวมถึงพนักงานทดลองปฏิบัติงาน พนักงานสัญญาจ้าง และนักวิจัยที่มีความร่วมมือกับส่วนงานใน ธปท.)

บริการ

•  บริการช่วยค้น จัดหา และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิจัย (Library resources selected to focus your research topic)
•  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการค้นหาสารสนเทศหรือแหล่งสารสนเทศเพื่อการวิจัย (Assistance in finding information sources)
•  ให้คำแนะนำในการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์หรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Assistance in using online database and electronic resources)
•  บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะเรื่องเพื่อใช้ในการวิจัย (Subject Guides)
•  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงทางบรรณานุกรม (Assistance in reference management & citation)

    สนใจใช้บริการ โปรดส่งคำขอใช้บริการผ่านแบบฟอร์ม Research Support Service

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (InterLibrary Loan)

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

• สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (รวมถึงพนักงานทดลองปฏิบัติงาน พนักงานสัญญาจ้าง และนักวิจัยที่มีความร่วมมือกับส่วนงานใน ธปท.)

บริการ

• บริการขอยืมหรือทำสำเนาทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชยไม่มีให้บริการจากห้องสมุดอื่น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยส่วนบุคคล
• ใช้บริการโดยกรอกแบบฟอร์ม ILL ผ่านหน้าจอการสืบค้นฐานข้อมูล OCLC

อัตราค่าใช้บริการและเงื่อนไขการให้บริการ

บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับพนักงาน ธปท.เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ

ยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดในประเทศ : บริการการยืมเป็นตัวเล่ม (Physical) หรือทำสำเนาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-File)

 

จำนวนการยืม :
Physical :  5 รายการ
e-File     :  ไม่จำกัด

ระยะเวลาการยืม : ตามที่ห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรฯ กำหนด

ค่าใช้จ่าย :   -

 

 

จำนวนการยืม :
Physical :  5 รายการ (จากห้องสมุดในประเทศเท่านั้น)

e-File     :   ไม่จำกัด

ระยะเวลาการยืม : ตามที่ห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรฯ กำหนด

ค่าใช้จ่าย :   Fixed Cost

ค่ายืมตัวเล่มในประเทศ  550 บาท/เล่ม

(ประกอบด้วย   ค่าดำเนินการ 50 บาท/เล่ม, ค่าธรรมเนียมของห้องสมุดอื่น 100 บาท/เล่ม, ค่าส่ง (EMS) ไป-กลับ 400 บาท/เล่ม)

ค่า e-File ในประเทศ  570 บาท/เล่ม(ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมของห้องสมุดอื่น USD 15.00 + ค่าดำเนินการ 50 บาท)

ยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดต่างประเทศ :  บริการยืมหรือทำสำเนาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-File)

จำนวนการยืม : ไม่จำกัด

ระยะเวลาการยืม :  ตามที่ห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรฯ กำหนด

ค่าใช้จ่าย :  -

 

จำนวนการยืม : ไม่จำกัด (บริการเฉพาะการทำสำเนาเป็น e-File เท่านั้น)

ค่าใช้จ่าย :  Fixed Cost
  ค่า e-File ในประเทศ  915 บาท/รายการ
(ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมของห้องสมุดอื่น USD 25.00 + ค่าดำเนินการ 50 บาท)

หมายเหตุ  บริการเฉพาะทรัพยากรวิชาการเพื่องาน ธปท. และการพัฒนาความรู้

หมายเหตุ

-  Fix cost ประกอบด้วย ค่าดำเนินการของห้องสมุด ธปท. + ค่าธรรมเนียมการยืมของห้องสมุดผู้ให้ยืม + ค่าขนส่ง (ไป - กลับ) + ค่าปรับ ค่าชดใช้ (หากมี) ทั้งนี้ คิดอัตราแลกเปลี่ยน 34.50 บาท/USD ซึ่งเป็น Fix rate ปี 2561 ที่ประกาศในอัตราค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ใน Budget Guideline ที่ ธปท. กำหนด

- ขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตราค่าใช้บริการตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้