หอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นสถานที่จัดเก็บรักษาเอกสารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกิดจากการบริหาร การปฏิบัติงาน กิจกรรม หรือธุรกรรมในทุกด้าน รวมทั้งเอกสารที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นการถาวรสืบไป ได้แก่ เอกสารต้นฉบับลายมือ เอกสารตัวพิมพ์ และเอกสารในรูปสื่ออื่น ๆ ที่ส่วนงานภายในธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำขึ้น หรือเอกสารสำคัญจากภายนอกที่ได้รับมาซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย  นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่เกิดจากการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประสบการณ์ส่วนตัว ความเห็นของผู้เล่าเหตุการณ์ การสังเกตของผู้สัมภาษณ์ และจากหลักฐานอื่น เช่น รูปภาพ หนังสือ เป็นต้น

ทั้งนี้ การดำเนินงานของหอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นไปตามระเบียบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุของธนาคารแห่งประเทศไทย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
 
 
เดินทางมาที่นี่
116 ปี
อายุเอกสารเก่าที่สุด
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารสำคัญ
เอกสารสำคัญ
พนักงานเริ่มแรกของสำนักงานธนาคารชาติไทย

สำนักงานธนาคารชาติไทยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม

พ.ศ. 2483 มี พระยาทรงสุรรัชฎ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงาน

ธนาคารชาติไทย  และมีพนักงานเริ่มแรกทั้งหมด 18 คน  ซึ่งมีข้าราชการ

กรมบัญชีกลางมาช่วยราชการด้วย

 

คำค้นหา
เอกสารสำคัญ
หลวงประดิษฐมนูธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกอบพิธีเปิดสำนักงานธนาคารชาติไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483

"...ธนาคารชาติเป็นธนาคารของธนาคารดั่งนี้ ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่า ธนาคารนี้หาได้แย่งกิจการของธนาคารทั้งหลายมากระทำแต่ผู้เดียวไม่ หากแต่จะช่วยค้ำจุนธนาคารเหล่านั้นไว้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น โดยอาศัยธนาคารชาติเป็นแหล่งกลางในการประกอบกิจการธนาคารทุกชนิด..." 

คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันทำพิธีเปิดสำนักงานธนาคารชาติไทย

คำค้นหา
ชุดเอกสาร
ความเป็นมาของสำนักงานธนาคารชาติไทย

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ได้นำเสนอร่าง 'เค้าโครงการเศรษฐกิจ' ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธนาคารชาติไว้หลายตอน และเป็นข้อเสนอที่ต้องการให้มีธนาคารชาติขึ้นเพื่อทำหน้าที่ใน 2 เรื่องหลัก คือ การออกธนบัตร และการเป็นนายธนาคารของรัฐบาล

การจัดตั้งและการดำเนินการในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี 2485 พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ทรงร่างและประกาศออกใช้ "พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485" และเจรจากับญี่ปุ่น จนเป็นผลสำเร็จในการป้องกันมิให้ญี่ปุ่นมีอำนาจควบคุมระบบเงินตราและเครดิตของไทยได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีพนักงานทั้งหมดเป็นคนไทย กิจการที่สำคัญที่สุด คือ การออกธนบัตรและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่สูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเงิน

ปัญหาธนบัตรขาดแคลนช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ประเทศไทยเริ่มใช้ธนบัตรมาตั้งแต่ปี 2445 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด และเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้ทวีความรุนแรงขึ้น โรงพิมพ์ของบริษัทได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เส้นทางขนส่งถูกโจมตีจนไม่สามารถจัดส่งธนบัตรให้ประเทศไทยได้อีกต่อไป ภาวะการขาดแคลนธนบัตรจึงได้กลายเป็นปัญหาสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัญหาเงินเฟ้อช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบถึงประชาชนจำนวนมาก การดึงเงินออกจากมือประชาชนอาจทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากออกมาตรการต่าง ๆ ยังได้ดูแลการเติบโตของเครดิตของธนาคารพาณิชย์ แม้จะมีมาตรการกันเงินเฟ้อมากมาย การยับยั้งได้ผลเพียงชั่วคราว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้