แนะนำ

Basel II & III

เผยแพร่17 ต.ค. 2016

บาเซิล (Basel) เป็นเกณฑ์ในการกำกับกับดูแลเงินกองทุน โดยปี 2004 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้ออกหลักเกณฑ์ Basel II เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยอยู่ภายใต้ 3 หลักการ ได้แก่ หลักการที่ 1 การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ โดยเพิ่มเติมการดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนอกเหนือจากด้านเครดิตและด้านตลาด หลักการที่ 2 การกำกับดูแลโดยทางการ เป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์และผู้กำกับดูแล โดยเน้นให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการดำเนินธุรกิจ และหลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล ซึ่งเป็นการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

จากวิกฤตการเงินโลกที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาในช่วงปี 2007-2009 ประกอบกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ที่มีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจจริงในระบบการเงิน BCBS จึงได้ออกหลักเกณฑ์ Basel III ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งมีทั้งส่วนที่ปรับปรุงแลtกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ Basel II โดยประเทศไทยเริ่มนำ Basel III มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามกำหนดการของ BCBS

Resources in the Library

Recommended

>>Books

Cannata, Francesco & Quagliariello, Mario (Eds). (2011). Basel lll and Beyond : A Guide to Banking Regulation after the Crisis. London : Risk Books.
Basel III and Beyond is the first booklength treatment of Basel III, a must-read for regulators who need to understand the emerging framework of the financial regulation, its implications, and mostly its impact. The key chapters analyse the new elements of Basel III, as well as detailing revisions to the 2004 accord. “This book provides the reader with a comprehensive discussion of the conents of the regulatory reform, taking advantageof the knowledge of experts who contributed to shaping the new rules.” Mario Draghi, President of the European Central Bank.

View a list of books & other resources material in the library collection on Basel II
View a list of books & other resources material in the library collection on Basel III

>>Articles

Hartlage, Andrew W. (December 2012). The Basel III Liquidity Coverage Ratio and Financial Stability. Michigan Law Review, 111(3), 453-483.
The financial crisis of 2007-2008 revealed the extent to which the U. S. financial system is exposed to the risk of a system-wide failure from insufficient liquidity. Financial regulators from economies around the world have responded to the crisis by proposing new, internationally uniform bank liquidity standards, augmenting the existing Basel Capital Accord. This Note argues that a major component of these standards, the Liquidity Coverage Ratio requirement, may work to undermine the goals of effective liquidity regulation and instead contribute to issues of systemic risk.
Posner, Eric A. (Fall 2015). How Do Bank Regulators Determine Capital-Adequacy Requirements?. The University of Chicago Law Review, 82(4), 1853-1895.
Regulators require banks to maintain capital above a certain level in order to correct the incentives to make excessively risky loans. However, it has never been clear how regulators determine how high or low the minimum capital-asset ratio should be. An examination of US regulators’ justifications for five regulations.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (มีนาคม-เมษายน 2557). จาก Basel II สู่ Basel III : พัฒนาการเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินไทย. พระสยาม. (2), 3-9.

สมบูรณ์ จิตเป็นธม. (สิงหาคม 2554). เล่าเรื่องจาก Basel 1 ถึง Basel 3 มุมมองจาก Bird Eyes’ View. การเงินธนาคาร, (352), 237-239.

View a list of articles in the Library collection on Basel II
View a list of articles in the Library collection on Basel III

Web Resources

Recommended

Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version

The framework document published by the Bank for International Settlements (BIS) in June 2006. It compiles the June 2004 Basel II Framework, the elements of the 1988 Accord not revised during the Basel II process, the 1996 Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks and the November 2005 paper on Basel II. The document is available to download by chapter, covering the First, Second and Third Pillars.

International regulatory framework for banks (Basel III)
Information and resources on Basel III, including progress highlights and frequently asked questions.

Basel Committee on Banking Supervision
Hub of information on the Basel Committee and its work, including links to publications on the Basel II and III frameworks and a timeline of the Committee’s activity.

Minimum capital requirements for market risk
BIS’s revised market risk framework, designed to promote consistent implementation of the standards across jurisdictions. The revised framework comes into effect on 1 January 2019.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. สายนโยบายสถาบันการเงิน. (2554). Basel III : หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินภายหลังวิกฤตการเงินโลก. สืบค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม
2560
, จาก https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/Basel3Article/Basel_III_Paper_15Jun2011.pdf

Other Useful Links

Basel III framework: the butterfly effect
Report from Deloitte summarising the evolution of the Basel III regulatory framework to the beginning of 2015.

Capital Requirements Directive
Information from the FCA on the EU Capital Requirements Directive, including the implementation of Basel III. Resources include rules and guidance on UK requirements for supervisory disclosure.

Regulatory Capital
EU summary page with links to Capital Requirements Directive legislation in force and proposals on capital requirements.

Deferred tax implications of final Basel III rules
EY publication on the Federal Reserve’s final regulations for implementation of Basel III.

Basel – Our perspective and updates
PwC publications and updates on Basel II and III.

วันที่จัดทำ: 20160809
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้