แนะนำ

สกัดความรู้จากการบรรยาย เรื่อง ภัยคุกคามรอบกาย อันตรายที่อยู่บนมือถือ (Mobile Threat Protection)

เผยแพร่21 มี.ค. 2018

สกัดความรู้จากการจัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง "ภัยคุกคามรอบกาย อันตรายที่อยู่บนมือถือ (Mobile Threat Protection)"
วิทยากร : คุณนฤนารถ ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท Check Point Software Technologies
จัดเมื่อ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สาระความรู้ :
ภัยคุกคามไซเบอร์ที่แพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ การขโมยข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือมือถือ (Malware attacks) การเข้ายึดและทำเป็นเครือข่ายโจร (BOT attacks) การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่ (Ransomware attacks) การหลอกให้เข้าเว็บไซต์ปลอม (Phishing attacks)
การใช้งานมือถือจะมีความเสี่ยงมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะมือถือ online ตลอดเวลา และผู้ใช้ไม่ค่อยจะลงโปรแกรม anti-Malware
ภัยคุกคามบนมือถือ เช่น การถูกขโมยข้อมูลโดยการหลอกให้ download โปรแกรม การหลอกให้เข้าเว็บไซต์ปลอม การใช้อีเมลปลอมเพื่อหลอกให้ผู้รับเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินบนอินเตอร์เน็ต (Phishing) การใช้ช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการในการเจาะระบบเพื่อดักจับข้อมูล (Wifi Attack) การดักจับการโทรเข้า-ออก (Call Tapping) การติดตามที่อยู่ (Tracking Location) และการขโมยอีเมล เป็นต้น
เพื่อป้องกันการถูกคุกคามเหล่านี้ ผู้ใช้มือถือควรลงโปรแกรม Anti-malware และ Update Software ทุกครั้งเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากบริษัทผู้ผลิต

Library Resources

Recommended


Douglas W. Hubbard and Richard Seiersen. How to measure anything in cybersecurity risk. Hoboken, N.J. : Wiley, 2016.

Steve Grobman, Allison Cerra and Christopher Young. The second economy : the race for trust, treasure and time in the cybersecurity war. Santa Clara, Calif. : Apress, 2016.

ปริญญา หอมเอนก. Strategy to cybersecurity 4.0. กรุงเทพฯ : บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์, 2560.


Web Resources

Recommended

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2560). กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุง. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561, จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/information-technology-law-8th-edition.html

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2560). Cybersecurity Survey 2016. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561, จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/cybersecurity-survey-2016.html

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2560). ข่าวสั้น Cyber Threats 2016. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561, จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/cyber-threats-2016.html

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2560). ฉลาดรู้เน็ต 3 ตอน Trust on Mobile Internet. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561, จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/trust-on-mobile-internet.html


ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้