แนะนำ

สกัดความรู้จากการบรรยายเรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์และระบบการเงินของไทย (AI & Thai Financial System)”

เผยแพร่13 ธ.ค. 2018

สกัดความรู้ที่ได้จากกิจกรรมบรรยายเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์และระบบการเงินของไทย (AI & Thai Financial System)”
วิทยากร : คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจของบริษัทฟินโนมีนา (FINNOMENA) หรือรู้จักกันในนาม “Mr.Messenger” ในเว็บบอร์ดพันทิป ห้องสินธร มากว่า 10 ปี และเป็นเจ้าของบล็อก http://iammrmessenger.com
จัดเมื่อ : วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สาระความรู้ :
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

จากการประชุม World Economic Forum ปี 2017 ได้กล่าวไว้ว่า เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1) Internet of Things (IoT ) คือสิ่งต่างๆ ที่ขึ้นต้นว่า Smart เช่น Smart phone, Smart TV, Smart Watch เป็นต้น โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจาก IoT คือ Data ใหม่ๆ

2) Cloud Technology เกิดการ Share Economy, การแบ่ง server ให้เช่าบน Cloud ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ Start up เนื่องจากต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจที่ต่ำ ไม่ต้องลงทุนหา server ของตัวเอง

นอกจากการนี้ยังความท้าทายที่โลกจะต้องเผชิญคือ

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
- แรงงาน
- การเคลื่อนย้ายเงินทุน
- โครงสร้างการค้า

ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับบริการรูปแบบเดิมๆ และทำให้ประสบการณ์การใช้บริการดีขึ้นเช่น Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb

สิ่งที่ทำให้มนุษย์เข้าถึงเทคโนโลยีได้เร็วขึ้น คือ

- พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์และการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้คนเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
- นวัตกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นเร็ว และมุ่งที่จะแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคจริง ๆ

AI คืออะไร

AI คือ ความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์ฉลาดมากขึ้น ประมวลผลได้แม่นยาขึ้นและมีความสามารถเท่าเทียมมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 4 แนวคิด

- ระบบที่ต้องคิดเหมือนมนุษย์ System that think like humans
- ระบบที่ทำเหมือนมนุษย์ System that act like humans
- ระบบที่คิดอย่างมีระบบ System that think rationally
- ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล Systems that act rationally

AI ไม่ใช่ Machine Learning และไม่ใช่ Big Data แต่เป็นผลผลิตของทุกๆ เทคโนโลยีรวมกัน

ตัวอย่าง AI เช่น รถยนต์ที่จับได้ด้วยตนเอง, หุ่นยนต์เล่นหมากล้อม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงิน

ปัจจัยที่จะทำให้เทคโนโลยีเข้าสู่สถาบันการเงินได้เร็วขึ้น ประกอบด้วย

- Internet of Things
- Cloud Technology
- Social Media
- Analytics Method

ซึ่ง AI จะเข้ามาช่วยในส่วนของ Social Media และ Analytics Method

ประเภทของ FinTech

- Payment Gateway/ Wallet
- Peer-2-Peer Lending (ในประเทศไทยเริ่มมีบ้างแล้ว)
- Investment Management (ลดการให้คำแนะนำโดยคน)
- CouldFunding (ระดมทุน online)
- Cyptocurency (เงินดิจิทัล มีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังคือ blockchain)

เทรนด์ของ FinTech ในประเทศไทย (ตามความคิดเห็นของวิทยากร)

- ธุรกิจธนาคารต้องยอมเปิด APIs เพื่อเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานภายนอก เพื่อที่จะพัฒนา service ให้ดีมากขึ้น
- Mobile banking จะเป็น application ที่มีคนใช้เยอะที่สุดและเป็นของคนไทยเอง

FinTech ในบริบทของไทย

คนไทยเข้าไปอยู่ในออนไลน์ มีการซื้อของออนไลน์มากขึ้น ผู้ที่จะได้เปรียบ เช่น Alibaba, Lazada, Rabbit Line Pay

โดย Rabbit Line เป็น Mobile App ที่มีคนใช้มากที่สุดในแต่ละวัน มีกลยุทธ์คือการหาพันธมิตรของธุรกิจ

ผลกระทบของ FinTech ต่อสถาบันการเงินไทย

- Gen Y และ Gen Z จะมีการเปิด credit card มากขึ้น
- ธนาคารจะเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วย Big Data เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการและตรงเวลาแก่ลูกค้า

สำหรับสถาบันการเงินไทยยังไม่มี AI แบบเต็มตัว และการนำ AI มาใช้แบบเต็มรูปแบบอาจจะยังไม่เกิดขึ้นใน 1-2 ปีนี้

Resources in the Library

Recommended

Chishti, Susanne, and Barberis, Janos. (2016). The fintech book : the financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries. Hoboken, N.J. : Wiley.

Flynt, Oscar. (2016). Fintech : understanding financial technology and its radical disruption of modern finance. Middletown, Del. : S.l..

Hubbard, Douglas W., and Seiersen, Richard. (2016). How to measure anything in cybersecurity risk. Hoboken, N.J. : Wiley.

Jones, Herbert. (2018). Machine learning : an essential guide to machine learning for beginners who want to understand applications, artificial intelligence, data mining, big data and more. Columbia, SC : CreateSpace Independent Publishing Platform.

Lempka, Robert, and Stallard, Paul D. (2013). Next generation finance : adapting the financial services industry to changes in technology, regulation and consumer behavior. Hamshire : Harriman House.

Loesch, Stefan. (2018). A guide to financial regulation for fintech entrepreneurs. Chichester : Wiley.

Patterson, Scott. (2012). Dark pools : the rise of A.I. trading machines and the looming threat to wall street. New York : Random House Business Books.

Reed, Jeff. (2016). Fintech : financial technology and modern finance in the 21st century. Middletown, Del. : S.l..

Sironi, Paolo. (2016). Fintech innovation : from robo-advisors to goals-based investing and gamification. Chichester : Wiley.

Waupsh, John. (2017). Bankruption : how community banking can survive fintech. Hoboken, N.J. : Wiley.

จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. (2561). ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี = Financial innovation system towards technology commercialization. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้