แนะนำ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

เผยแพร่5 ก.ค. 2017

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่อื่นใดที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเพิ่มเติม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ ซูเปอร์คลัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น

Web Resources

Recommended

Office of the National Economic and Social Development Board. (2017). Eastern Economic Corridor. Retrieved July 2017, from http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6383

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) : รายงานหลัก. สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6381.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC). สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6382

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2560). คู่มือการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-EEC%20announcement-20170517_33689.pdf

Other Useful Links

บูมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก แผนดึงการลงทุนปั้นไทยแลนด์ 4.0. (8 กรกฎาคม 2560). ฐานเศรษฐกิจ. สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.thansettakij.com/content/68142

พีรเมธ คุวานนท์. (2559). การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC). AEC Special Report. สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.dtn.go.th/images/245/Lite%20News/SP.%20%20EEC.pdfวันที่จัดทำ: 20160809
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้