แนะนำ

ความสัมพันธ์ของ Globalize economy และ World commodity price ที่มีต่อ Inflation dynamic ในต่างประเทศ ปี 2000-2015

เผยแพร่18 ต.ค. 2016

งานวิจัย/งานวิชาการของต่างประเทศ ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลที่มีต่อ Inflation dynamic จาก 2 ปัจจัย คือ Globalize economy และ World commodity price ระหว่ํางปี 2000-2015 จํานวน 11 เรื่องตาม file excel แนบ

download


ขอบเขต/นิยามศัพท์

Inflation = the rate at which the general level of prices for goods and services is rising and, consequently, the purchasing power of currency is falling. Central banks attempt to limit inflation, and avoid deflation, in order to keep the economy running smoothly.


รายการอ้างอิง

Raphael A Auer and Aaron Mehrotra. Trade linkages and the globalisation of inflation in Asia and the Pacific.
BIS Working Papers 447 (April 2014) : 1-32.

Gaston Gelos and others. Inflation Responses to Commodity Price Shocks - How and Why Do Countries Differ?. IMF Working Paper 225 (September 2012) : 1-32.

J. Scott Davis. The Effect of Commodity Price Shocks on Underlying Inflation : The Role of Central Bank Credibility.
Federal Reserve Bank of Dallas Working Paper 134 (December 2012) : 1-53.

Nigel Pain and others. Globalisation and OECD Consumer Price Inflation.
OECD Economic Studies 44 (2008) : 1-32.

Argia M. Sbordone. Globalization and inflation dynamics : the impact of increased competition.
Federal Reserve Bank of New York Staff Reports 324 (April 2008) : 1-37.


ผู้ตอบ: วรรณา วัฒนาศิริวิโรจน์ ระยะเวลาในการจัดทำ: 4 ชั่วโมง
วันที่รับคำถาม: 20160808
วันที่ตอบคำถาม: 20160809

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้