แนะนำ

ผลของมาตรการ Macro prudential policy and capital flows measure ต่อตลาดพันธบัตรของประเทศในเอเชียแปซิฟิค

เผยแพร่14 ต.ค. 2016

ข้อมูลมาตรการ Capital flow management measure ของประเทศในเอเชียแปซิฟิค ที่จัดกลุ่มมาตรการในรูป Data Set จําแนกเป็น 8 ด้ําน ได้แก่

  • Repatriation and surrender requirement

  • Controls on capital and money market instruments

  • Controls on derivative and other instruments

  • Controls on credit operations, Controls on direct investment

  • Controls on real estate transactions

  • Controls on personal transactions

  • Provisions specific to commercial banks and institutional investors

download


ขอบเขต/นิยามศัพท์

Capital flow = the movement of money for the purpose of investment, trade or business production. Capital flows occur within corporations in the form of investment capital and capital spending on operations and research & development. On a larger scale, governments direct capital flows from tax receipts into programs and operations, and through trade with other nations and currencies. Individual investors direct savings and investment capital into securities like stocks, bonds and mutual funds.


ผู้ตอบ: วรรณา วัฒนาศิริวิโรจน์ ระยะเวลาในการจัดทำ: 45 ชั่วโมง
วันที่รับคำถาม: 20160401
วันที่ตอบคำถาม: 20160531

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้