แนะนำ

COVID-19 in Southeast Asia : Insights for a post-pandemic world

เผยแพร่20 ม.ค. 2022

LSE Press releases new open access book on Covid-19 in Southeast Asia


Covid-19 in Southeast Asia: Insights for a Post-Pandemic World edited by Hyun Bang Shin (Professor of Geography and Urban Studies/Director of the LSE Southeast Asia Centre), Murray Mckenzie (LSE Southeast Asia Centre), and Do Young Oh (LSE Cities). The book is open access and free to read from today through LSE Press, the School's publisher of high-quality, open access research in the social sciences.

To download the book please visit: https://doi.org/10.31389/lsepress.cov


ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้