นิทรรศการจดหมายเหตุ--ผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์

เผยแพร่21 มิ.ย. 2021

อดีตผู้ว่าการ และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2502
(จากซ้ายไปขวา : พลโทเจียม ญาโณทัย, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, เล้ง ศรีสมวงศ์, พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย, ม.ล.เดช สนิทวงศ์, เกษม ศรีพยัคฆ์, ม.ร.ว.ขจิต เกษมศรี)

ผู้ว่าการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน ผ่านการจัดทำจุลสาร “ธนาคารสาร” และ “ธปท. ปริทรรศน์” ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี 2513 และ ปี 2514 ตามลำดับ

การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร โดยส่งจิตรกร ม.ร.ว.พูนสวัสดิ์ กฤดากร (กรมศิลปากร) ไปศึกษาการออกแบบธนบัตร และส่งพนักงานจำนวน 18 คน ไปศึกษาเรื่องการพิมพ์ธนบัตร ที่ประเทศอิตาลี รวมทั้งได้เชิญ Mr. Charles Aussems ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารชาติเบลเยียม มาเป็นที่ปรึกษาวางผังงานการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร

ผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ เห็นชอบในการจัดให้มีทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ ในปี 2502 และเริ่มส่งนักเรียนทุนไปเรียนต่างประเทศ ครั้งแรกในปี 2503 จำนวน 3 ท่าน
(นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, นายประทีป สนธิสุวรรณ, นายวิจิตร สุพินิจ)

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้มีโอกาสพบปะกับรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะร่วมประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2508

ผู้ว่าการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ 2505 เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้ข้อคิดความเห็นเกี่ยวกับระบบธนาคารพาณิชย์ จากสุนทรพจน์ในการเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีสมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2503

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้