นิทรรศการจดหมายเหตุ--สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังธนาคารแห่งประเทศไทย

เผยแพร่21 มิ.ย. 2021

ภาพฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบัน รวม ๑๖ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโรงพิมพ์ธนบัตร

ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ยังธนาคารแห่งประเทศไทย ทรงรับการน้อมเกล้าฯ ถวายเรือนไม้ หน้าสโมสร

ครั้งที่ ๔ เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโรงพิมพ์ธนบัตร

ครั้งที่ ๕ เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเงินตราไทย ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๖ เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ. เชียงใหม่

ครั้งที่ ๗ เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๔๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วยนายเจียง เจ๋อ หมิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และภริยา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อทอดพระเนตรกระบวนเรือพระราชพิธี ณ เรือนมัจฉา

ครั้งที่ ๘ เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมเสวยพระกระยาหารค่ำ พร้อมด้วยคณะภริยาวุฒิสภาอเมริกันและแขกผู้มีเกียรติ

ครั้งที่ ๙ เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่ จ.นครปฐม

ครั้งที่ ๑o เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วังบางขุนพรหม

ครั้งที่ ๑๑ เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕o สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดอาคารสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จ. นครปฐม

ครั้งที่ ๑๒ เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่หลังใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๑๓ เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ นำนักเรียนนายร้อยและข้าราชการ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า มาทัศนศึกษาวังเทวะเวสม์ และวังบางขุนพรหม

ครั้งที่ ๑๔ เมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ครั้งที่ ๑๕ เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร ๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ๑๖ เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้