นิทรรศการ "การแสดงโปสเตอร์ผลงานของหอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย"

เผยแพร่30 พ.ค. 2024

หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "มองอนาคตด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์ : บทบาทของจดหมายเหตุ"  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 80 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2565  

ในการจัดเสวนาครั้งนี้มุ่งให้เห็นความสำคัญของการพัฒนางานจดหมายเหตุและการจัดการข้อมูล big data ของจดหมายเหตุด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย จึงได้จัดแสดงโปสเตอร์งานของหอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 9 โปสเตอร์ ประกอบด้วย

 
 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้