ชุดเอกสารจดหมายเหตุ

เงินเฟ้อและการแก้ปัญหาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในวันที่ 16 สิงหาคม 2488 ประเทศไทยในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นในการสงคราม จึงถูกนับรวมเป็นผู้แพ้สงครามด้วย แม้ว่ารัฐบาลไทยได้ประกาศว่า การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเป็นโมฆะ ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย และรัฐบาลยินดีร่วมมือกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพโลก ยกเลิกกติกาสัญญาพันธไมตรีกับญี่ปุ่น และพร้อมที่จะคืนดินแดนต่าง ๆ ที่ญี่ปุ่นมอบให้ครอบครองระหว่างสงครามให้แก่สหราชอาณาจักร ฯลฯ แล้วก็ดี แต่ก็ยังมิอาจยกเลิกสถานะสงครามกับสหราชอาณาจักรได้โดยง่าย ในที่สุดหลังจากการเจรจากันอย่างเคร่งเครียด จึงได้ทำ ‘ความตกลงสมบูรณ์แบบ’ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2489 ตามความตกลงนี้ สถานะสงครามระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรและอินเดียเป็นอันสิ้นสุดลง แต่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบ และมีพันธะผูกพันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของ สหราชอาณาจักร เช่น การรับผิดชอบคืนทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ทุกชนิดของฝ่ายสหราชอาณาจักรในประเทศไทย และอาณาเขตที่เข้าครอบครองในระหว่างสงคราม การชดใช้ค่าทดแทนส่วนที่วินาศเสียหาย การใช้คืนเงินกู้และเงินบำนาญที่ค้างจ่ายพร้อมทั้งดอกเบี้ย การส่งข้าวสารโดยไม่คิดมูลค่าเป็นจำนวน 1 ล้าน 5 แสนตัน เป็นต้น ดังนั้น แม้ว่าสงครามจะสิ้นสุดลงแล้ว และภาระค่าใช้จ่ายทางการทหารของญี่ปุ่นก็หมดสิ้นไป แต่ประเทศไทยยังคงมีภาระใหม่ดังที่กล่าวข้างต้นขึ้นมาแทนที่ อีกทั้งยังต้องฟื้นฟูบูรณะประเทศภายหลังสงครามให้กลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม หลังจากสิ้นสุดสงครามก็เป็นการเปิดประตูสำหรับติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ อีกครั้ง หลังจากที่ตัดขาดการติดต่อไปในช่วงสงคราม การค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศเติบโตขึ้น เห็นได้จากปริมาณการนำเข้าและส่งออก รวมทั้งจำนวนกิจการพาณิชย์ต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น (ตามเอกสารเลขที่ DAC005-000-001 เรื่อง การพาณิชย์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2) ซึ่งได้ส่งผลให้ทุนสำรองเงินตราของประเทศมีสูงขึ้น และระบบเศรษฐกิจการเงินกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (ตามเอกสารเลขที่ DAC005-000-002 เรื่อง ปริมาณเงินหมุนเวียนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2) สรุปย่อยภาวะเศรษฐกิจการเงินภายหลังสงคราม • ภาระค่าใช้จ่ายทางการทหารของญี่ปุ่นก็หมดสิ้นไป แต่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบ และมีพันธะผูกพันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของ สหราชอาณาจักร เช่น o การรับผิดชอบคืนทรัพย์สิน o สิทธิประโยชน์ทุกชนิดของฝ่ายสหราชอาณาจักรในประเทศไทย และอาณาเขตที่เข้าครอบครองในระหว่างสงคราม o การชดใช้ค่าทดแทนส่วนที่วินาศเสียหาย o การใช้คืนเงินกู้และเงินบำนาญที่ค้างจ่ายพร้อมทั้งดอกเบี้ย o การส่งข้าวสารโดยไม่คิดมูลค่าเป็นจำนวน 1 ล้าน 5 แสนตัน • หลังจากสิ้นสุดสงครามก็เป็นการเปิดประตูสำหรับติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ อีกครั้ง o การค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศเริ่มฟื้นตัวและเติบโตขึ้น DAC005-000-001 เรื่อง การพาณิชย์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 o ส่งผลให้ทุนสำรองเงินตราของประเทศมีสูงขึ้น และระบบเศรษฐกิจการเงินกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ DAC005-000-002 เรื่อง ปริมาณเงินหมุนเวียนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

เลขชุดเอกสาร
DAC005
ชื่อชุดเอกสาร
เงินเฟ้อและการแก้ปัญหาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ช่วงปีของชุดเอกสาร
1944 1950
จำนวนแผ่นเอกสาร
1
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้