จดหมายเหตุ

บันทึก นโยบาย BIBF

เลขเอกสาร
DAC017-000-012
ชื่อเอกสาร
เศรษฐกิจการเงินและการคลัง - นโยบาย มาตรการ การศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลัง - นโยบาย มาตรการ การศึกษาและวิเคราะห์ด้านการเงิน การธนาคาร - ประกาศเกี่ยวกับกิจการวิเทศธนกิจ BIBF
ช่วงปีของเอกสาร
1999
จำนวนแผ่นเอกสาร
6
คำค้นหา
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้