วัตถุพิพิธภัณฑ์

เงินกระดาษหลวง

เงินกระดาษหลวงเป็นใบสำคัญสัญญาจะให้เงินสดแก่ผู้ถือทันที เมื่อนำมาขึ้นเงินที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เกิดขึ้นเพราะความต้องการเงินบาทเพื่อใช้ในการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2431 เป็นต้นมา แต่เมื่อพิมพ์แล้วเสร็จก็มิได้นำออกใช้เพราะเกรงว่าประชาชนจะไม่มีความเชื่อมั่น

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้