วัตถุพิพิธภัณฑ์

ธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา 5 บาท รุ่นหนึ่่ง ก๑ ๐๐๐๐๒

ธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา 5 บาท รุ่นหนึ่ง ก๑ ๐๐๐๐๒ ธนบัตรไทยฉบับแรก คือชนิดราคา 5 บาท รุ่นหนึ่ง หมวดและเลขหมาย ก๑ ๐๐๐๐๑ ซึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนฉบับที่จ่ายแลกแก่ประชาชนเป็นฉบับแรกคือ ชนิดราคา 5 บาท รุ่นหนึ่ง ก๑ ๐๐๐๐๒ โดยจ่ายแลกแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2445

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้