วัตถุพิพิธภัณฑ์

ธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา 50 บาท

ธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา 50 บาท เป็นธนบัตรชนิดราคา 1 บาท ในหมวดที่ยังมิได้นำออกใช้มาแก้ไขราคาเป็น 50 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ในที่นี้ทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่ามีจำนวนการพิมพ์เพียง 142,302 ฉบับเท่านั้น และใน พ.ศ. 2477 คงเหลือธนบัตรนี้ในระบบเพียง 1,550 ฉบับ ประกอบกับธนบัตรชนิดราคา 50 บาททุกแบบถูกยกเลิกไม่ให้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ปัจจุบันธนบัตรนี้จึงพบหลักฐานเพียง 3 ฉบับ และถือว่าเป็นธนบัตรไทยที่หาชมยากที่สุด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้