วัตถุพิพิธภัณฑ์

แบบร่างสีบัตรธนาคาร

แบบร่างสีบัตรธนาคาร ใน พ.ศ. 2487 ธนาคารแห่งประเทศไทยมี แนวคิดที่จะนำบัตรธนาคารออกใช้ และมอบหมายให้ นายช่วง สเลลานนท์ ช่างศิลป์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกแบบเบื้องต้น ก่อนส่งให้บริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ออกแบบลายประดิษฐ์ และตกแต่งประกอบลวดลายให้สมบูรณ์ แล้วส่งแบบร่างสีกลับมาให้พิจารณา

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้