วัตถุพิพิธภัณฑ์

ธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 1000 บาท

ธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 1000 บาท เป็นธนบัตรที่พิมพ์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่มิได้นำออกใช้ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ต่อมาจึงให้เผาทำลาย โดยเก็บตัวอย่างไว้ประมาณ 100 ฉบับ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้