วัตถุพิพิธภัณฑ์

ทองคำแท่ง

ทองคำแท่ง ทองคำเป็นโลหะที่มีมูลค่าสูงและเป็นเครื่องวัดมูลค่าซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากลมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จึงนำมาใช้เป็นทุนสำรองเงินตราหนุนหลังธนบัตรออกใช้ ทองคำแท่งที่นำมาจัดแสดงนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือ เป็นทองคำแท่งที่หลอมจากประเทศอังกฤษและใช้เป็นทุนสำรองเงินตรายุคแรกของไทยเมื่อ พ.ศ. 2482 และทองคำแท่งผลิตจากเหมืองโต๊ะโมะ จ.นราธิวาส ใช้เป็นทุนสำรองเงินตราของไทยเมื่อ พ.ศ. 2484

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้