หอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นสถานที่จัดเก็บรักษาเอกสารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกิดจากการบริหาร การปฏิบัติงาน กิจกรรม หรือธุรกรรมในทุกด้าน รวมทั้งเอกสารที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นการถาวรสืบไป ได้แก่ เอกสารต้นฉบับลายมือ เอกสารตัวพิมพ์ และเอกสารในรูปสื่ออื่น ๆ ที่ส่วนงานภายในธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำขึ้น หรือเอกสารสำคัญจากภายนอกที่ได้รับมาซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย  นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่เกิดจากการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประสบการณ์ส่วนตัว ความเห็นของผู้เล่าเหตุการณ์ การสังเกตของผู้สัมภาษณ์ และจากหลักฐานอื่น เช่น รูปภาพ หนังสือ เป็นต้น

ทั้งนี้ การดำเนินงานของหอจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นไปตามระเบียบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุของธนาคารแห่งประเทศไทย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
 
 
เดินทางมาที่นี่
116 ปี
อายุเอกสารเก่าที่สุด
ข่าวและกิจกรรม
ชุดเอกสาร
ความเป็นมาของสำนักงานธนาคารชาติไทย

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ได้นำเสนอร่าง 'เค้าโครงการเศรษฐกิจ' ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธนาคารชาติไว้หลายตอน และเป็นข้อเสนอที่ต้องการให้มีธนาคารชาติขึ้นเพื่อทำหน้าที่ใน 2 เรื่องหลัก คือ การออกธนบัตร และการเป็นนายธนาคารของรัฐบาล

การจัดตั้งและการดำเนินการในช่วงแรกของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี 2485 พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ทรงร่างและประกาศออกใช้ "พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485" และเจรจากับญี่ปุ่น จนเป็นผลสำเร็จในการป้องกันมิให้ญี่ปุ่นมีอำนาจควบคุมระบบเงินตราและเครดิตของไทยได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีพนักงานทั้งหมดเป็นคนไทย กิจการที่สำคัญที่สุด คือ การออกธนบัตรและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่สูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเงิน

ปัญหาธนบัตรขาดแคลนช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ประเทศไทยเริ่มใช้ธนบัตรมาตั้งแต่ปี 2445 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด และเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้ทวีความรุนแรงขึ้น โรงพิมพ์ของบริษัทได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เส้นทางขนส่งถูกโจมตีจนไม่สามารถจัดส่งธนบัตรให้ประเทศไทยได้อีกต่อไป ภาวะการขาดแคลนธนบัตรจึงได้กลายเป็นปัญหาสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัญหาเงินเฟ้อช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบถึงประชาชนจำนวนมาก การดึงเงินออกจากมือประชาชนอาจทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากออกมาตรการต่าง ๆ ยังได้ดูแลการเติบโตของเครดิตของธนาคารพาณิชย์ แม้จะมีมาตรการกันเงินเฟ้อมากมาย การยับยั้งได้ผลเพียงชั่วคราว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้