Book

วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง ตั้งแต่แรกเกิด - 3 ขวบ ด้วยตัวคุณเอง: Smart-wiring your baby's brain : what you can do to stimulate your child during the critical first three years

Subjects
Details
 • Publisher
  นนทบุรี :BEEMEDIA,2563.
 • Edition
  ฉบับปรับปรุง.
 • Language
  Thai
 • ISBN
  9786164440265
 • Year
  2020
 • Format
  160 หน้า ;21 ซม.
Location
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้