ชุดวัตถุพิพิธภัณฑ์

วัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกวัตถุชิ้นเยี่ยมจำนวน 14 กลุ่ม มานำเสนอในรูปแบบของ e-Museum วัตถุเหล่านี้เป็นมรดกสำคัญของชาติ และวัตถุบางรายการมีอยู่เพียงชิ้นเดียว วัตถุชิ้นเยี่ยมสามารถบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินของประเทศในแต่ละยุคสมัย และยังสะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand Museum has identified 14 precious masterpieces to be included in its e-Museum. These artifacts instill pride in Thailand's national heritage because some of these objects are rare. The significance of such items reflects the history of economics in Thailand, and also the roles and responsibilities of the Bank of Thailand.

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้